План за дигитализация

 

Проектът “Варненска дигитална библиотека” е създаден с цел опазване и популяризиране на културно-историческото наследство. Чрез този проект Регионална библиотека “Пенчо Славейков” участва в проектът EuropeanaLocal, финансиран по програма eContentplus на ЕК.

Библиотеката пристъпва към дигитализация на част от фондовете и някои специални колекции в изпълнение на културната си и информационно-образователна мисия. Дигитализацията е част от дългосрочната стратегия на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” Варна с цел разширяване географията на представяне на културно-историческото наследство на Варна и региона. Този проект кореспондира с решенията на Европейския съюз относно опазването на значимото историческото минало и наследство като специфика и разнообразие.

Свободата на достъп до информация, която информационните технологии и Интернет предоставят като възможности, преориентира професионалните усилия на специалистите във Варненската библиотека в нова посока. Идеята - Библиотеката не само да комулира информация, но и да я организира, представя и разкрива така, че потребителят да достига до нея по възможно най-бърз и лесен начин предполага различна визия за библиотеката днес.

В съответствие с тази задача Библиотека ориентира програмата си по опазване и съхранение на уникалния си фонд – от Варненски периодични издания от края на XIX и началото на XX в., снимки, картички и архивни документи, от ограничен в практически неограничен достъп до документите, независимо от време и място. Дигитализирането на материалите и тяхното публикуване в глобалната мрежа прави възможно ползването им като част от световното културно наследство, достъпно за всички граждани в рамките на тяхното обучение, работа или свободно време, и при гарантирана безопасност на оригинала.

Проектът се състои от следните основни програми по дигитализация и уеб-представяне на местни документални ресурси:

Материалите, подлежащи на дигитализиране в Регионална библиотека “Пенчо Славейков” са документи с отношение към културно-историческото наследство на Варна и региона и които са с вече изтекли авторски права.

Колекцията разкрива в пълна степен социо-културния и исторически живот във Варна в разглеждания период. Целта на програмата е както физическото опазване, така и открития и свободен достъп до документи за регион Варна и Североизточна България.

Подготвителната фаза на програмата стартира през 2008 г.
Същинската фаза стартира през 2009 г.

Copyright © Регионална библиотека "Пенчо Славейков" | All Rights Reserved